JAGeZe Share with: Twitter Pinterest Email LinkedIn Digg StumbleUpon Print Bufferapp LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn WhatsApp About Found this useful? Please consider donating, Thank You! Donate
Home (JAGeZe)

Wednesday, March 28, 2012

ING Hypotheek achterstand - brief

Betreft: Uw brief van 20 maart 2012 terzake hypotheekrekeningen xxx en xxx.

Amsterdam, datum emailverzending,


Geachte mevrouw / heer xxx,

In antwoord op uw brief van 20 maart j.l. bericht ik u als volgt.

Er van uitgaande dat u zich in mij dossier heeft verdiept, beschouw ik dit als bekend.

De ING Bank N.V. heeft nimmer verweer gevoerd tegen de door mij aangevoerde maatschappelijke grondslagen van de samenwerking tussen banken en hun cliënten, noch tegen mijn verweer dat ik op termijn over voldoende middelen beschik om mijn hypothecaire schulden aan de ING naar behoren te betalen.
De ING heeft er in dit verband tevens blijk van gegeven dat enige extra door mij te betalen kosten wegens bijvoorbeeld taxatie van mijn pand de aflossingstermijnen onnodig in gevaar brengen. Evenals de schrale opbrengsten uit executoriale verkoop.
Dergelijke additionele kostenposten en magere opbrengsten dienen noch het belang van de ING, noch van mij, noch van de rest der maatschappij. De ING heeft aanvaard dat het scheppen van dergelijke kostenposten neerkomt op onrechtmatige daad.

Dit alles is op heden onverminderd van kracht.
Er hebben zich noch in de in dossier genoemde maatschappelijke beginselen die ten grondslag liggen aan de samenwerking tussen bank en cliënt, noch in mijn persoonlijke omstandigheden zodanige veranderingen voorgedaan dat de ING zich anders zou moeten opstellen bij de behandeling van de betalingsachterstand op mijn hypotheken.

Toch doet zij dit, althans, kondigt zij aan één van de volgende maatregelen te kunnen nemen:
-        Wij laten uw woning taxeren en/of beëindigen uw hypotheek u behoudt dan een schuld die op een andere manier moet worden afbetaald, bijvoorbeeld door gedwongen verkoop van uw woning. De kosten die wij hiervoor maken, komen voor uw rekening.

Graag wil ik hier een deel van het dossier expliciet in herinnering brengen, met name mijn door ING aanvaarde verweer tegen deze en andere maatregelen.

Citaat 1.
8 april 2010 19:17.
Waar ik als maatschappelijk zwakkere buiten mijn toedoen door een mij niet toerekenbare kredietcrisis in betalingsproblemen ben geraakt, moeten u als maatschappelijk sterkere en ik als zwakkere daar in goed onderling overleg de in maatschappelijk perspectief minst schadelijke oplossing voor dienen te kiezen.

Nadere bespreking hiervan per verzenddatum van deze email, rond 26 maart 2012.
Enkele jaren geleden werkte ik bij British Telecom. Zoals u bekend mag zijn, hadden ING en BT had een omvangrijk samenwerkingscontract. Plotseling zonder oog voor de maatschappelijke en bedrijfstechnische gevolgen voor BT en haar werknemers, beëindigde ING dit contract. Samen met honderden anderen stond ik op straat, brodeloos.
M.a.w., de ING heeft bijgedragen aan mijn werkeloosheid. Zij is daardoor mede debet aan een navenant deel van mijn betalingsachterstand.
Hierover heeft de ING in haar overleg met mij nooit met een woord gerept. De volle verantwoordelijkheid voor mijn financiële situatie wordt op mijn bord gelegd.
Dit wordt des te navranter in het licht van ING’s investeringen/leningen à zo’n � 2,425 miljard in/aan Griekenland.
Moeten ik en alle andere rekeninghouders bij de ING opdraaien voor dit slecht ingeschatte bedrijfsrisico?
Zoals de rest der Europese bevolking het tol moet betalen voor toelating tegen beter weten in van Griekenland tot de EURO Zone? Terwijl de ING haar leningen met zeer voordelige rentevoet van 2% van de ECB tersluiks omzet in leningen tegen 4%-6% aan clientèle?
Dit druist in tegen de maatschappelijke zorgplicht van het bankwezen, zoals o.a. bij rechterlijk vonnis vastgesteld in april 2010. (getuige “Onlangs is een ondernemer gered door een uitspraak van de rechter. De bank van de ondernemer wilde het krediet intrekken, maar de rechter oordeelde dat de opzegging in strijd was met de zorgplicht. Reden voor meer ondernemers om te onderzoeken of deze uitspraak ook voor hen op zou kunnen gaan.” Dit schrijft De Telegraaf vandaag. April 2010.)

Dit druist nog steeds in tegen de steeds sterkere roep om uw bancaire verplichting ex zorgplicht na te komen. Getuige de recente parlementaire stellingname “Ik wil dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt” bij monde van de heer Koppejan PvdA, breed ondersteund door in ieder geval D66, Groen Links en PVV.
Ook in het NRC Weekend van zaterdag/zondag 24/25 maart j.l. staan onomwonden stellingen als “De firma Nederland staat te kijk. Nederland had in Europa een aantrekkelijk imago. Daar is weinig van over.” Hoe zou dat komen, denkt u? Wilt u dit zo houden, hier aan meewerken?
De roep om uw verantwoordelijkheid klinkt alom luider.

Dit brengt me op het punt van onderbuikgevoelens. Steeds meer gonzen geluiden van onvrede over de wijze van ‘zaken doen’ van o.a. de banken. Deze geluiden variëren van demonstraties als Occupy (die vreedzaam aandoen, maar waaraan u door het wijdverbreide internationale karakter conclusies van zéér grote onvrede mag verbinden) tot geluiden die niet veel verschillen van de activiteiten van de Baader-Meinhoff groep en Rote Armee Fraction.

Indien u de voorgenomen taxatie etc. doorzet, doet u niet anders dan al uw collega’s die de deur naar omzetting van onderbuikgevoelens in fatale daden wagenwijd opzetten. Wilt u dat?
Waarom niet gewoon in ieders beste belang met oog voor mijn reeds vaker geschetste sociaal-economische situatie, die nu niet rooskleurig is, langzaam laten bijtrekken. Waarna ik me van m’n, helaas iets zwaardere financiële verplichtingen aan de ING zal kunnen voldoen. Voor iedereen per saldo de minste schade. Zoals bij herhaling met u/de ING besproken. Zie ook mijn brief/email van 25 augustus 2010 8:19 PM en aan uw makelaar van 27 augustus 2010.

Citaat 8 april 2010 19:17. Vervolg.
Naar mijn mening is die oplossing niet het overdragen van mijn schuld aan een incassobureau. Dat zou er bij strikte naleving der regels op neerkomen dat ik, mijn vrouw en twee ontluikende levens te gronde worden gericht. Afgedankt, afgeserveerd. Past ook minder in ons maatschappelijk bestel, lijkt me meer van toepassing bij doelbewust torpederen der reserves.
Beslaglegging op loon, indien naar rato van een redelijk restant om te overleven lijkt mij al een stuk humaner.

Geachte heer xxx, mag ik erop vertrouwen dat ook u de door ING en mij ingeslagen weg met instemming verder loopt?

Vriendelijke groet,

xxxx


Cc:
DNB
ECB
Nationale Ombudsman
ConsuWijzer
Tros Radar

Tuesday, March 6, 2012

Working EU Representatives?

They earn (well, they receive) 12,000 Euros every month ... !
 
 
 
European MPs "at work" in Brussels
 


Please pass this on !

 

 
... the pictures tell their own story !  
PARASITES !

What is politics?

A little boy goes to his dad and asks, "What is politics?"
Dad says, "Well son, let me try to explain it this way: I'm the breadwinner
of the family, so let's call me capitalism. Your Mom, she's the
administrator of the money, so we'll call her the Government. We're here to
take care of your needs, so we'll call you the people. The nanny, we'll
consider her the Working Class. And your baby brother, we'll call him the
Future. Now, think about that and see if that makes sense,"
So the little boy goes off to bed thinking about what dad had said.
Later that night, he hears his baby brother crying, so he gets up to check
on him. He finds that the baby has severely soiled his diaper. So the little
boy goes to his parents' room and finds his mother sound asleep. Not wanting
to wake her, he goes to the nanny's room. Finding the door locked, he peeks
in the keyhole and sees his father in bed with the nanny. He gives up and
goes back to bed. The next morning, the little boy says to his father, "Dad,
I think I understand the concept of politics now."
The father says, "Good son, tell me in your own words what you think
politics is all about."
The little boy replies, "Well, while Capitalism is screwing the Working
Class, the Government is sound asleep, the People are being ignored and the
Future is in deep shit."