JAGeZe Share with: Twitter Pinterest Email LinkedIn Digg StumbleUpon Print Bufferapp LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn WhatsApp About Found this useful? Please consider donating, Thank You! Donate
Home (JAGeZe)

Tuesday, July 10, 2012

ING Hypotheek achterstand - brief

Een brief wisseling met de ING over mijn ING hypotheek achterstand!
Ik vraag me af of de ING Griekenland op een veiling zal zetten!
 
Geachte xxx,

M.b.t. uw email van 3 juli 2012 3:33:50 PM bericht ik als volgt.

Uw stelling

“Een beroep op de bancaire zorgplicht kan er nimmer toe leiden, dat een hypotheekhouder genoegen neemt met het steeds verder oplopen van de betalingsachterstanden zonder dat daar een reëel vooruitzicht op betaling tegenover staat.”

mag er nimmer toe leiden dat bij een ondeugdelijke inschatting van aflossingscapaciteit op grond van bewust buiten beschouwing gelaten en/of gehouden cruciale documenten en/of op grond van oneigenlijke misleidende, manipulatieve argumentatie

1.     het belang van een bank en/of haar client onrechtmatig wordt geschaadt, noch
2.     levensbedreigende gevolgen kunnen  ontstaan, noch derhalve,
3.     de bancaire zorgplicht geheel of gedeeltelijk wederrechtelijk opzij wordt gezet.

Daar de bank mij nooit om enig document heeft gevraagd “waaruit overtuigend blijkt dat één en ander binnen afzienbare tijd zijn beslag zal krijgen”, heb ik gemeend aan te mogen nemen dat zij dit niet nodig vond.

Ook nu vraagt u er niet om, terwijl het in uw benadering cruciaal is tot oordeelvorming. U kunt mijn bij herhaling naar voren gebrachte argument van te verwachten inkomsten uit de verkoop van een perceel bomen op Costa Rica daardoor niet op waarde schatten, derhalve niet in uw overwegingen betrekken.

U kunt dit argument door eigen nalatigheid dus niet in uw overwegingen betrekken. Hetgeen betekent dat de conclusies die u op – bewust onvolledig gehouden informatie – bewust  onvolledig en onjuist zijn. Dit geeft u niet het recht om mij onrechtmatig over de rand der financiële afgrond duwen. Niet het recht om de bancaire zorglicht niet van toepassing te verklaren.

Daar, nogmaals, de bank het niet nodig heeft geacht om dit beweerdelijk noodzakelijke document ter vaststelling van mijn beweringen ter hand gesteld te krijgen, heeft zij daarmee, zoals herhaaldelijk door mij beweerd, zowel haar eigen belang geschaad als het mijne.

Waar u beweert dat ik zo ongeveer alles en iedereen in een wel zeer brede invulling van het begrip zorgplicht betrek, mag ik opmerken dat ik slechts aantoonbare situaties heb aangevoerd, op twee handen te tellen. Zo ongeveer alles en iedereen is een retorische formulering die het zicht op integere bedoelingen vertroebeld.

En dan, het betreft aantoonbare situaties niet uitsluitend ter invulling van het begrip zorgplicht, maar ter adstruering van het feit dat de ING in uw persoon m.i. schermt met dienstbaarheid aan haar eigen belang en het mijne, terwijl zij beide belangen in onderhavig geval in feite structureel schaadt.

Oftewel – nog steeds vanuit vigerende interesse leer benaderd –, dat waar de ING haar eigen belang schaadt, zij niet ontvankelijk is in de daarbij gestelde eisen.

Terwijl waar zij het mijne schaadt, ik o.a. terecht een beroep kan doen op naleving van de maatschappelijke zorgplicht.

Uw “zo ongeveer alles en iedereen” acht ik een retorische formulering die het zicht op integere bedoelingen vertroebeld.

Te meer daar u zelf degene bent die mij opstuwt naar verwezenlijking van “zo ongeveer alles en iedereen”. Immers, terwijl u bewust nalaat om genoemd document op te vragen, rekent u mij wel af op een daardoor minder rooskleurig plaatje. M.a.w. door dit bewijsmateriaal manipulatief achterwege te laten schaadt u het belang van de ING en het mijne. Oftewel, u beweert ook hier het één doch bewerkt het tegenovergestelde. U zelf bent hier degene die het aantal aan te dragen gevallen oprekt richting ‘zo ongeveer alles en iedereen’.

U plaatst het arrest van de Hoge Raad en het oordeel van het Hof te ’s-Hertogenbosch in omgekeerd historische volgorde. Daarmee keert u zowel de priori temporis regel als de hiërarchie der hogere en lagere wetgeving om.

Hierdoor lijkt er een toenemende kracht vanuit te gaan, terwijl die juist afneemt.

Immers, het oordeel van het Hof te ’s-Hertogenbosch wint of verliest aan kracht door het arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad bevestigt of ontkracht dus het oordeel van het Hof, niet andersom.

Tevens ontgaat het u kennelijk dat juist ook genoemde arresten de maatschappelijke zorgplicht onverminderd handhaven door formuleringen als “In het algemeen is het belang …”. Juist dergelijke formuleringen laten rek en ruimte voor de maatschappelijke zorgplicht.

U demonstreert hier een oneigenlijke, manipulatief-retorische wijze van argumenteren, die de zuiverheid van gesprek niet bevordert. Alweer een door u geschapen geval van het een zeggen en het ander doen. Hoezo kunt u blijven beweren dat ik het aantal voorbeelden zo ongeveer op alles en iedereen heb gesteld? U zelf schroeft het op in die richting. Het ondergraaft het vertrouwen in de ING in ieder geval voor zover het uw persoon betreft.

Waar de schoen hem volgens u nu juist wringt.

In uw brief van 27 juni 2012 baseerde u uw stelling dat onderhandse verkoop geen zin had enkel en alleen op de door u niet via hoor en wederhoor nagetrokken bewering des makelaars dat het contact tussen hem en mij nogal moeizaam was verlopen. Hierop heb ik u geantwoord dat, ook indien hij daar gelijk in heeft, dit niet onontkoombaar tot de conclusie kan leiden dat enige onderhandse onderhandelingen ook moeizaam zullen verlopen. U heeft dit argument niet weerlegd noch verworpen. Dit wordt gemeenlijk en bestendig geduid als aanvaarding.

U echter gedraagt zich of e.e.a. totaal geen plaats heeft gevonden.

Zonder vorm van argumentatie is het o u nooit anders heeft beweerd dan dat de eerste van een trits makelaars  “van de verkoopopdracht afziet vanwege de belemmeringen, die aan het pand kleven”, dat de tweede heeft moeten constateren “dat belemmeringen een onderhandse verkoop moeilijk zullen maken”, en dat de heer Willegenburg van Makelaarskantoor Draijer tot dezelfde conclusies komt, er geen brood en ziet het pand onderhands te verkopen. Het verwijt van moeizaam contact heeft u hier dus laten vallen.

Zo gaat u wel op meer niet in, bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik van ECB leningen en het hangijzer der slachtoffering aan Griekse belangen.

Zoiets wekt eerder de indruk van een groothandel in gelegenheidsargumenten dan van een poging tot integer communiceren. Hoezo, u dient het belang van de ING en mij?

De stelling dat de ING mij het recht onthoudt en de mogelijkheid ontneemt om de voor mij en ING gunstigere onderhandse verkoop te initiëren blijft ook bij uw nieuwe lichting argumenten onverminderd van kracht.

O.a. doordat immers geen der makelaars over onoverkomelijke belemmeringen heeft gesproken. Onderhandse verkoop zal altijd gunstiger zijn dan via executie. Dit wordt bij aankondiging van mogelijke executie door deskundigen als bestendig gebruikelijk argument naar voren gebracht. Nu opeens zou dat niet gelden?

Uw brief bevestigt de door mij al eerder naar voren gebrachte bezwaren dat de ING in uw persoon het een zegt en het ander doet, dat u zowel de belangen van ING en mij structureel schaadt, dat u daarbij ook maatschappelijke normen als de zorgplicht overboord probeert te zetten.

Ten slotte merk ik op dat uw poging mij monddood te maken (“Derhalve handhaven wij ons standpunt zoals ingenomen in ons schijven van 27 juni 2012 en achten wij de discussie thans voor gesloten.”) ook al weer uw stelling dat de ING zowel haar eigen belang als het mijne probeert te dienen eens te meer in een onwaarschijnlijk daglicht stelt.

Geachte xxx, u zult begrijpen dat u zich, na kennisneming van het gestelde in mijn dossier t/m deze email en navolgend, niet zonder meer kunt verschuilen achter “Ik ben niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor enige voor client nadelige gevolgen van verwaarlozing door mij der door hem aangedragen argumenten, overwegingen etc.”.

U heeft namelijk de mogelijkheid om de bancaire zorgplicht, het belang van de ING en mijn belang in eer en geweten te dienen. Doet u dit niet, mogelijk in afwijking van wat de hogere echelons der ING wenselijk acht, in ieder geval in afwijking van de vereisten van vigerend Nederlands recht, dan stel ik u voor uw aandeel hierin persoonlijk aansprakelijk. Met eventueel navenant juridische consequenties.

Geschreven onder voorbehoud van nader verweer tegen hier niet weerlegde punten uit uw email van 3 juli 2012,  van betere redactie en van in overleg met raadsman nader te noemen redenen,

Salutatio more formali,


xxx

C.C.
Naar het nodig blijkt.
At 15:33 03-07-12, you wrote:
Geachte xxx,

Een beroep op de bancaire zorgplicht kan er nimmer toe leiden, dat een hypotheekhouder genoegen neemt met het steeds verder oplopen
van de betalingsachterstanden zonder dat daar een reëel vooruitzicht op betaling tegenover staat.
In uw ogen bestaat dat reële vooruitzicht op betaling in de vorm van –door u bij herhaling naar voren gebbrachte-  te verwachten inkomsten
uit de verkoop van een perceel bomen op Costa Rica. Door u is echter nimmer enig document aan de bank ter hand gesteld, waaruit
overtuigend blijkt dat één en ander binnen een afzienbare termijn zijn beslag zal krijgen. Daarom kunnen wij dit argument van uw zijde  niet in onze overwegingen betrekken.

U betrekt zo ongeveer alles en iedereen bij uw wel zeer brede invulling van het begrip zorgplicht. Zo werkt dat echter niet. De concrete omstandigheden
van het geval en de aard van het verstrekte product bepalen in welke invulling er aan dat begrip moet worden gegeven. In uw geval handelt het om het voornemen van de bank de executoriale verkoop van uw woning ter hand te nemen. De Hoge Raad het hoogste rechtscollege in Nederland, Â heeft in een recent arrest (juni 2011) een duidelijke invulling gegeven aan het begrip "bijzondere zorgplicht in executie":
"In het algemeen is het belang van de rechthebbende op het verbonden goed ermee gediend zo mogelijk zijn tot executie aanleiding gevend verzuim
(lees in de context van dit arrest betalingsachterstanden en kosten) aan te zuiveren om daarmee de openbare verkoop van het goed met alle daaruit voor hem voortvloeiende consequenties te voorkomen. Deze mogelijkheid is aanwezig zolang de executie niet is voltooid" .
Eerder al oordeelde het Hof te 's-Hertogenbosch ten aanzien van de bijzondere zorgplicht in executie, dat de afweging van belangen ertoe kan leiden dat het belang van de bank bij een snelle afwikkeling van een post door middel van openbare verkoop voor een korte tijd ondergeschikt wordt gemaakt aan een concrete poging (alsnog betalen of onderhandse verkoop) om de ontstane situatie met zo weinig mogelijk of geen schade op te lossen.

 Het uitgangspunt blijft echter dat waar er niet meer wordt betaald er moet worden verkocht; goedschiks of kwaadschiks.

Op de vraag of er reële vooruitzichten op betaling ontstaan zijn wij in de eerste alinea van dit schrijven reeds ingegaan.
Bij een mogelijke onderhandse verkoop wringt nu juist de schoen.
Op 24 januari 2012 deelt u ons in een telefoongesprek mee dat het door u ingeschakelde makelaarskantoor M&W Makelaars te Amsterdam
van de verkoopopdracht afziet vanwege de belemmeringen, die aan het pand kleven.
Vervolgens schakelt u Smit & Heinen Makelaars te Amsterdam in en bericht u ons op 30-01-2012 dat ook zij hebben moeten vaststellen, dat belemmeringen een onderhandse verkoop moeilijk zullen maken. Dit kantoor heeft u daarom voorgesteld de woning eventueel via de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling aan een projectontwikkelaar of belegger te verkopen.
De door ons ten behoeve van de taxatie ingeschakelde makelaar de heer van Willigenburg van Makelaarskantoor Draijer te Amsterdam komt tot dezelfde conclusies en ziet er ook geen brood in het pand onderhands te verkopen.
Uw stelling, dat de ING u de kans heeft ontnomen het pand eerst onderhands te verkopen teneinde een voor de ING en u gunstiger prijs te verkrijgen
is in het licht van het bovenstaande onhoudbaar geworden en op dit punt spreekt u zich zelf gewoon tegen.

Derhalve handhaven wij ons standpunt zoals ingenomen in ons schijven van 27 juni 2012 en achten wij de discussie thans voor gesloten.

Hoogachtend,

ING Bank NV

Intensief Beheer hypothekenING Nederland N.V.
Intensief beheer
HLW D 03 126, Haarlemmerweg 520
Postbus 1250, 1000 BG Amsterdam
T +31 20 363 36 29   F + 31 20 363 30 88
E ING.Intensief.Beheer.team3@ing.nl.  www.ing.nl 

Van: xxx
Verzonden: maandag 2 juli 2012 16:23
Aan: xxx
CC: xxx
Onderwerp: Re: Executoriaal beslag op uw pand aan de Koret Leidsedwarsstraat 163 te Amsterdam

Betreft: Uw brief van 27 juni 2012 ter zake mijn hypotheeknummers 65.42.53.293 en 65.42.55.148.

Geachte xxx,

Ja, al enige tijd vinden er op mijn hypothecaire geldleningen geen reguliere betalingen van periodieke nota’s plaats. Wel, daarentegen, heeft de ING regelmatig bedragen van mijn saldo afgeschreven om aan mijn hypothecaire verplichtingen tegemoet te komen.

Oftewel, gezien mijn inkomenssituatie kan ik op dit moment niet volledig betalen. Wel bestaat er een reëel vooruitzicht dat ik binnen redelijke termijn weer aan mijn verplichtingen kan gaan voldoen, inclusief betalingen ter inloop van mijn betalingsachterstand.

U heeft dit tijdig kunnen weten indien u zich in de per briefpost en emails tussen de ING en mij ter zake gevoerde correspondentie heeft verdiept. Dergelijke verdieping blijkt niet uit uw brief van 27 juni j.l.

U heeft dus ofwel dit dossier niet adequaat bestudeerd, ofwel het bestudeerd maar niet begrepen of achteloos terzijde geschoven.

Daarmee heeft u alle daarin bij herhaling naar voren gebrachte en door ING aanvaarde normen en waarden – waaronder de maatschappelijke zorgplicht -  aalsmede alle door ING aanvaarde uitleg mijnerzijds genegeerd. Zonder vorm van proces, zonder hoor en wederhoor, woord en weerwoord.

Door deze oneigenlijke strategie/procedure uwerzijds zie ik mij genoopt het volgende naar voren te brengen. Echter, met behoud der – ook dooor mij onderschreven – waarden, normen, zorgplicht etcc., dus met oog voor zowel het belang van ING, van mijzelf, op heden in deze ook van Vastland Beheer B.V. en van de maatschappij in het algemeen.

Zoals in genoemd dossier bij herhaling naar voren gebracht, bestond en bestaat er nog steeds gereed uitzicht op inkomsten van € 150.000,- tot 300.000,- uit perceel bomen op Costa RRica. Zoals gezegd, naarmate de tijd voortschrijdt, nadert het moment van verkoop. Waarom is dit opeens geen argument meer, wuift u dit weg?

Over een aanschrijving tot woningverbetering met een dwangsom van € 90.0000,- en geschatte herstelkosten heeft u zich ook niet volledig laten informeren, althans, u laat het niet merken.

Er is allereerst een aanschrijving tot het (laten) verrichten van funderingsherstel werkzaamheden geweest onder dwangsom van € 80.000,-. Deze aanvankelijk verbeurde dwangsom is vervallen verklaard met als argument “Anders moet u uw huis verkopen”.

In één adem door volgden echter nog enkele te verrichten aanvullende werkzaamheden, onder dwangsommen per onderdeel, tot een totaal van thans € xxx.

Het merkwaaardige hierbij is dat als bij inning van de eerst dwangsom ik mijn huis had moeten verkopen, ik dat bij inning der navolgende dwangsommen ook zal moeten doen. Deze dwangsommen zijn in het licht van het eerder opgegeven argument dus onredelijk, niet ontvankelijk. Hierover heb ik met de dienst Bouw en Woningtoezicht gecorrespondeerd. Deze dienst heeft mijn verweer noch weerlegd noch verworpen.

Daarmee vervalt tevens uw argument dat “een dwangsom van € 90.000,- en geschatte herstelkosten tusssen de € 100.000,- en € 150.000,- mijn situatie in f feite uitzichtloos maken. Temeer daar een deel der aanvullende werkzaamheden is verricht.

T.a.v. uw bewering dat de beslaglegger zich wellicht op het standpunt mag stellen zijn vordering langs minnelijke weg te willen incasseren heeft u zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat:

Beslaglegger het ̩̩n beweert maar het ander Рstrijdig met het een Рdoet. Probeert u da daarin nu eens oog te hebben voor het feit dat telkens wanneer beslaglegger refereert aan haar rechten, de implementatie daarvan juist haar schade vergroot. Dit kan, zoals ik in dossier naar voren breng, m.i. alleen maar indien zij uiteindelijk een ander oogmerk heeft dan minnelijke schikking. Zie hiervoor mijn email/brief aan ING van xxx.

Kortom, het ontgaat mij hoe e.e.a. in redelijkheid tot de conclusie leidt dat ik niet meer onder een vorm van verkoop uitkom.

Hetgeen niet wil zeggen dat ik bij aantoonbaar voordeel voor ING, mijzelf, Vastland Beheer B.V. en de rest der maatschappij, een daarvoor in aanmerking komende vorm van verkoop in de weg zal staan. Ik meen zelfs in mijn brief van xxx hierover zelf met u in gesprek te zijn gegaan. Zie dossier.

In aansluiting daarop heb ik contact opgenomen met de door u aangewezen makelaar opgenomen, een afspraak gemaakt, hem mij woning laten zien en regelmatig gebeld en gemaild. Zonder hoor en wederhoor heeft u echter des makelaars oordeel over moeizame medewerking overgenomen. Daarmee heeft u mij de kans ontnomen om eerst in onderhandse verkoop een voor de ING en mij gunstigere verkoopprijs te verkrijgen.

U als ING zegt dus zowel het belang van de ING en mij te willen behartigen, maar doet hier vervolgens het tegenovergestelde. Op basis van nogal slordige procedure en strategie.

Hier ligt een parallel met de handel en wandel van Vastland Beheer B.V. t.a.v. mij, misschien ook met daardoor nieuw licht op hun BIBOP verleden.

In de loop der jaren heeft het huidige Vastland beheer B.V. een spoor van schade aan mijn pand achtergelaten. Gevolg: waardevermindering, waardoor slechtere verkoopprijs. Gevolg: makkelijk op te kopen door ‘huizen opkoop groepen’. Verweer van Vastland “Het valt niet te bewijzen.” Dit terwijl ik en anderen er bij hebben gestaan, het zagen gebeuren. In weerwil van haar beweerde bereidheid tot minnelijke schikking heeft Vastland Beheer m’n pand onaanvaardbaar in waarde doen dalen, en wijst hiervoor alle verantwoordelijkheid van de hand. Deze wederzijdse vorderingen kunnen bij minnelijke schikking juist met elkaar worden verrekend. Maar nee, niets van dit al. Hoezo, minnelijke schikking?

Zie voor meer detail de betreffende brief aan ING met verzoek tot advies over door Vastland B.V. aangekondigd executoriaal verslag.

Deze parallel is niet slechts incidenteel, doch wordt gedragen door een structurele reeks van eerdere gevallen.

1. Zoals u kunt lezen in dossier, heeft de ING indertijd haar contract met British Telecom beëindigd. Hierdoor kwam een aantal speciaal voor dit contract ingehuurde werknemers op rúcksichtslos op straat te staan. Een van hen ben ik. Maar dat was niet ING’s maar hun probleem.

Ironisch genoeg trof ik daarna ING weer op mijn weg, ditmaal i.v.m. met 2 hypotheken, die naar ING’s zeggen toch zo voordelig waren voor mij als klant. In feite 2 wurgcontracten waarover inmiddels veel sociale en politieke ophef en beroering bestaat.

U beweert dat de ING zowel haar eigen als mijn belang dient? Onmiddellijke executoriale verkoop dient ieders belang?

2. Ongeveer 4 jaar geleden heb ik de ING advies en hulp gevraagd i.v.m. de gekraakte bovenverdieping van mijn woning.

De ING heeft mijn verzoek domweg genegeerd, daarmee mijn en haar belang schadend. U beweert dat ING haar en mijn belang dient? Onmiddellijke executoriale verkoop dient ieders belang?

3. Veel ophef ook over voor ING gunstige ECI leningen, bekostigd door de Europese belastingbetaler, die er vervolgens bij lening in zijn eigen belang ook nog eens verhoogde rente over mag betalen. Hoezo, oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgelden?

U blijft beweren dat de ING haar en mijn belang dient? U blijft beweren dat onmiddellijke executoriale verkoop ieders belang dient?

4. Per mail van 7 mei 2012 heb ik de heer Van Oirsouw advies gevraagd om enkele lopende polissen te verzilveren ter aflossing van mijn hypothecaire betalingsachterstand. Het betreft een bedrag van ongeveer € 10.000,- tot € 20.000,00,-.

De heer Van Oirsouw heeft mij tijdens de ontwikkeling van genoemd dossier altijd maatschappelijk verantwoord van dienst proberen te zijn. Een onverwacht gunstige uitzondering in de klantonvriendelijke brei der ING als hierboven geschetst.

Deze keer echter, waarschijnlijk door uw op gang gekomen bemoeienis, heb ik van hem noch iemand anders iets vernomen. De ING hulde zich in stilzwijgen, negeerde haar eigen en mijn belang.

Maar u beweert nog steeds dat ING haar en mijn belang dient? Onmiddellijke executoriale verkoop dient ieders belang?

Ik ben van mening dat zij mij hierdoor heeft opgezadeld met een onnodige hypothecaire aflossingsschuld à ongeveer € 15.000,-. Ik ben voornemmens om voor de rechter te vragen dit bedrag in mindering te brengen op mijn schuld aan de ING.

5. U baseert zich eenzijdig op des makelaars – in koffiedik? Lauriergracht 38? – bewering dat ik maar moeizaam aan zijn taxatie heb meegewerkt. Waaraan hij de volstrekt onlogische conclusie verbindt dat ik bij onderhandse verkoop ook moeizaam zou meewerken.

Ik heb u er al op geattendeerd dat uw procedure hier mank gaat, terwijl u mij daarbij het recht onthoudt en de mogelijkheid ontneem om het voor de ING en mij gustigere onderhandse verkoop te initiëren. Daarmee onthoudt u de ING en mij tevens het zicht op een gunstiger verkoopresultaat à zo’n € 50.000,-. Ook dit bedrag zal ik aan de rechter voorlleggen met het verzoek om het in mindering te brengen op mijn schuld aan de ING.

U kunt daarbij natuurlijk naar voren brengen dat mijn door u veroorzaakte verminderde aflossingscapaciteit zowel in ING’s als mijn belang is. Onmiddellijke executoriale verkoop dient ieders belang?

6. Uit punt 5 blijkt dat ING ook anderszins haar eigen belang niet dient. Hoewel Vastland Beheer B.V. door executoriale verkoop aan te vragen noch haar eigen noch mijn belang dient, heeft zij enig zicht op schadebeperking. Immers, zij kan de ING verwijten dat door haar tegenwerking van mijn verzoek tot verzilvering van polissen en door het ontnemen van de mogelijkheid tot onderhandse verkoop, mijn aflossingscapaciteit onrechtmatig met ruwweg € 65.00,- is verminderd.

Hieerop kan zij de ING een vordering tot schadevergoeding indienen.

Ook alweer, naar u zult zeggen, ieders belang, dat der ING, van Vastland Beheer B.V. en van mij. Onmiddellijke executoriale verkoop ieders voordeel?

Geachte xxx, zo is er nog wat en nog wel wat.

U spreekt over het belang van de ING en over mijn belang, echter vanuit verdraaid, averechts perspectief. Juist indien u overgaat tot executoriale verkoop, verlaagt u de kans op uiteindelijke volledige aflossing dermate drastisch dat die mogelijk nooit zal kunnen plaatsvinden. De haken en ogen hiervan treft u ook aan in dossier.

Het komt er zo’n beetje op neer dat de ING noch haar eigen noch mijn belang dient, noch dat van Vastland Beheer B.V., noch dat der rest der maatschappij.

Dat zij waarden en normen zoals maatschappelijke zorgplicht chronisch en categorisch aan haar laars lapt. Behoudens uiteraard het gedrag van een enkele uitzondering zoals de heer Van Oirsouw.

Hierbij wil ik het voorlopig laten, onder voorbehoud van juistere formulering en verbeterd inzicht.

Gezien bovenstaande zie ik mij genoopt om, bij opdracht door ING tot openbare verkoop, dit in rechte aan te vechten, onder andere op bovenstaande overwegingen en gronden.

Mag ik er op vertrouwen dat het zover niet hoeft te komen?


Vriendelijke groet,xxx


Cc:
Naar het nodig blijkt.


Voor uw gemak 1 copie.

COPIE 7 mei 2012 19:37.


Van: xxx
Verzonden: maandag 7 mei 2012 19:37

Aan: xxx

Onderwerp: Advies

Urgentie: HoogGeachte xxx,

Om de hypotheekachterstand te betalen probeer ik een aantal polissen te verzilveren (afkopen).

In de bijlage treft u de brief van de ASR over een van deze polissen (deze was van oosprog met Falcon en ik ben eerder genaaid met een andere polis door Falcon!).

Heeft u advies/ideen hoe ik de meeste van de waarde van de polis kan houden om de ING te betalen?

Bvd

Met vriendelijke groet,


xxxx
-----------------------------------------------------------------
ATTENTION:
The information in this electronic mail message is private and
confidential, and only intended for the addressee. Should you
receive this message by mistake, you are hereby notified that
any disclosure, reproduction, distribution or use of this
message is strictly prohibited. Please inform the sender by
reply transmission and delete the message without copying or
opening it.

Messages and attachments are scanned for all viruses known.
If this message contains password-protected attachments, the
files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
Always scan attachments before opening them.
-----------------------------------------------------------------